I. DEFINITII

– Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

– Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

– Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

– Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

– Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

– Sistem de evidență a datelor înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

– Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

– Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

– Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

– Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

– Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

– Incălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

– Intreprindere înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat o activitate economică;

– Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51;

II. ANGAJAMENTUL ROMINSTAL SERVICE DMB CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Rominstal Service DMB S.R.L. (în continuare denumită „Valtherm”) se angajează să implementeze standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă, în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (în continuare denumit „Regulamentul” sau „GDPR”).

Această notă de informare privește datele personale ale partenerilor noștri de afaceri, ale altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților sau contactelor ori angajaților acestora, și se aplică datelor colectate prin e-mail sau prin alte modalități off-line, precum și în ceea ce privește datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului nostru https://www.rominstal.ro Prezenta notă descrie modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu partenerii noștri de afaceri, categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm și folosim, durata procesării acestora date, destinatarii către care transferăm datele cu caracter personal care vă privesc și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și modul în care le puteți exercita. De asemenea, pentru Politica de prelucrare a datelor completă, vă rugăm să consultați informațiile disponibile la adresa https://www.rominstal.ro și Politica Cookie detaliată, în care se explică folosirea cookie-urilor, ca dispozitive de localizare web, prin intermediul website-ului nostru.

III. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Conform Legii nr. 677/2001 si Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, subscrisa, SC ROMINSTAL SERVICE DMB SRL, cu sediul in Bailesti, Str. A.I. Cuza nr. 22, colecteaza si prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

a). numele si prenumele clientului;

b). codul numeric personal – CNP;

c). serie si numar C.I.;

d). adresa exacta a clientului;

e). numarul (numerele) de telefon/fax;

f). adresa de email;

g). informații comerciale suplimentare prelucrate în mod obligatoriu într-un proiect sau raport contractual cu Rominstal sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări și proiecte etc.;

h). alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră, dacă se dovedesc relevante în cadrul relațiilor de afaceri desfășurate între părți;

i). detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre sau ale întâlnirilor cu dumneavoastră;

Datele cu caracter personal care vă privesc sunt furnizate direct de dumneavoastră sau provin de la o sursă terță. Spre exemplu, putem colecta date cu caracter personal de la organizația dumneavoastră, alte organizații cu care aveți legături, agenții guvernamentale, birouri de credit, furnizori de informații sau servicii sau din baze publice. În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană (cum ar fi o persoană cu care aveți relații profesionale), aveți obligația de a vă asigura că aveți dreptul să ne divulgați aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal, așa cum se descrie în prezenta. În special, trebuie să vă asigurați că respectiva persoană fizică are cunoștință de toate aspectele tratate în prezenta, așa cum acestea privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv divulgarea către destinatari diverși), dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a presta servicii).

IV. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Subscrisa colectam si procesam datele Dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

a). gestionarea relației cu clientul ori furnizorul pe care îl reprezentați;

b). negocierea și încheierea contractului cu clientul ori furnizorul;

c). derularea activităților pe care executarea contractului le presupune, pentru pregătirea sau solicitarea materialelor necesare, ori pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu solicitările dumneavoastră și pentru orice alte aspecte relevante legate de afaceri;

d). analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;

e). în scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;

f). în scopul identificării persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, furnizorilor și/sau partenerilor noștri;

g). în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor noastre legale; și

h). în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate. Ne bazăm în toate cazurile de mai sus pe temeiul interesului legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și gestionarea relației cu clienții noștri ori interesul legitim în accesarea serviciilor furnizate de către partenerii noștri și gestionarea relației cu furnizorii noștri.

i). gestionarea sau administrarea relației de afaceri a dumneavoastră sau a organizației dumneavoastră cu Valtherm, inclusiv servicii de procesare a plăților, contabilitate, auditare, facturare și încasare, asistență;
j). intocmirea documentelor necesare privind prestarea unuia sau a mai multor servicii constand in punere in functiune / verificare tehnica periodica / reparatii (service) si întretinere în perioada de garantie si post garantie;

k). beneficierea de catre client de prevederile garantiei pentru produsele achizitionate; decontarea de catre Vaillant Group Romania S.R.L. / Viessmann S.R.L. a serviciilor prestate de subscrisa pentru client in perioada de garantie (inclusiv in perioada de garantie comerciala extinsa, daca este cazul).

Pentru prestarea serviciilor in garantie, pentru aparatele de folosintă îndelungată marca Vaillant / Viessmann vândute în România şi, după caz, instalate şi functionând în mod legal, în România, este necesara verificarea indeplinirii conditiilor care rezulta din certificatul de garantie si/sau din contractul de garantie comerciala extinsa, inclusiv verificarea identitatii Clientului (cumparatorului) si a confirmarii faptului ca acesta are dreptul de a solicita serviciile subscrisei in conformitate cu garantia. In lipsa acordului Dumneavoastra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile descrise in acesta informare, nu putem verifica indeplinirea conditiilor de acordare a garantiei, existand riscul de a nu beneficia de avantajele oferite de aceasta.

V. DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele împrejurări:

a). Către autoritatile statului (la cererea acestora);

b). Către Vaillant Romania SRL/Viessmann SRL în cadrul cerințelor noastre de raportare a certificatelor de garantie emise, care se supune acelorași obligații prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 cu privire la aplicarea măsurilor corespunzătoare de protecție pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

c). Către Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR;

d). Către societăți care prestează servicii pentru controale împotriva spălării banilor și în alte scopuri de prevenire a fraudelor și infracțiunilor și societăți care prestează servicii similare, inclusiv instituții financiare, birouri de credit și autorități de reglementare cu care sunt partajate datele respective;

e). Către orice terț căruia îi cesionăm sau novăm orice drepturi sau obligații;

f). Către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor;

VI. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul (dacă acesta este temeiul prelucrării) și Valtherm nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Valtherm a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 30 de ani de la data la care au fost colectate.

VII. DREPTURILE PE CARE LE AVETI IN CEEA CE PRIVESTE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Conform Legii nr. 677/2001 beneficiati de urmatoarele drepturi:

a). dreptul de acces la datele Dumneavoastra cu caracter personal;

b). dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal, atunci cand acestea sunt inexacte sau incomplete;

c). dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal in anumite circumstante (de ex. cand acestea nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);

d). dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal (de ex. cand Dumneavoastra contestati exactitatea acestor date);

e). dreptul de a depune o plangere la subscrisa si/sau la autoritatea de supraveghere privind protectia datelor cu caracter personal sau, dupa caz, dreptul de a actiona in justitie in legatura cu modul de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal;

f). dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul acordat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

g). dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre subscrisa, pentru stergerea din evidentele noastre a datelor personale;

h). dreptul de a fi notificat de catre subscrisa in caz de incalcari privind securitatea datelor Dumneavoastra cu caracter personal;

i). dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor Dumneavoastra personale catre un alt operator de date cu caracter personal desemnat de Dumneavoastra;

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, precum si pentru orice intrebari/clarificari suplimentare cu privire la prezenta informare sau in legatura cu utilizarea de catre subscrisa a datelor Dumneavoastra cu caracter personal, ne puteti contacta utilizand oricare dintre metodele de comunicare de mai jos:

a). prin e-mail, la adresa: office@rominstal.ro

b). prin telefon, la numarul: 0765.444.035

c). personal sau prin posta, la adresa : Bailesti, Str A.I. Cuza nr 22


Rominstal va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.